آخرین خبر


!در اینجا آخرین اخبار کانون شهید خانی را با ما دنبال کنید

کتاب

طرح گرافیکی شهید محراب

read more

کتاب

مجموعه کتاب های دفاع مقدس

read more

خادم اصلاه

طرح نوین خادم اصلاه

read more

برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید

خادم اصلاه


خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید

باشگاه شهدای گمنام


خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

هیئت میقات الشهدا

برای مشاهده به لینک زیر بروید

هیئت میقات الشهدا


خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند

خادم اصلاه برای اولین بار توسط کانون فرهنگی شهید خانی عرصه گذاری شد، که این طرح در مساجد دیگر نیز رواج داده شد، و آن ها وظیفه ی های گوناگونی هنگام نماز دارند